Nylig Norsk – Politisk Hjørne: Arbeiderpartiet

Hør episoden her

Hei alle sammen og velkommen tilbake til Nylig Norsk og vår spesialserie Politisk Hjørne. Det er Stortingsvalg i år. Det betyr at vi skal stemme på hvem som skal styre landet de neste fire årene. I den forbindelse, altså derfor, skal vi ta en prat med de største politiske partiene. Husk at hver episode transkriberes, altså skrives ned ord for ord hva som blir sagt, og legges ut på srib.no. I dag studio i dag så har vi Rune Bakervik fra Arbeiderpartiet. Velkommen.

Takk og hei.

Da kan vi egentlig bare sette i gang. Rune, har du lyst til å introdusere deg selv?

Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg heter altså Rune Bakervik. Jeg kommer fra Arbeiderpartiet. Og jeg er leder av Arbeiderpartiet sin bystyregruppe her i Bergen, og jeg er i tillegg varaordfører i Bergen. Jeg er femti år gammel, jeg er gift, har ett barn og bor på Nordnes i Bergen.

Hvorfor var det du engasjerte deg i politikk og spesielt Arbeiderpartiet?

Jeg har alltid blitt provosert av urettferdighet helt siden jeg var liten. Og jeg har alltid syntes det var interessant å følge med på politikk. På skolen så likte jeg best samfunnsfag og dermed fulgte jeg også med på politiske debatter. Grunnen til at jeg valgte Arbeiderpartiet var fordi jeg tidlig følte at politikken og samfunnssynet som Arbeiderpartiet har traff meg.

Da får jeg lyst til å gi deg en liten utfordring. Kan du oppsummere eller beskrive Arbeiderpartiet med tre ord?

Ja. Hvis jeg skal bruke tre ord på å oppsummere hva Arbeiderpartiet står for, så er våre grunnleggende verdier frihet, likhet og solidaritet.

Frihet og likhet, den skjønner jeg. Men hva mener du med solidaritet?

Med solidaritet så tenker jeg at vi skal alle bidra til å ta vare på hverandre. Ingen skal falle utenfor eller bli hengende etter. Og det er et ansvar som vi har alle sammen. Solidaritet kjenner heller ingen landegrenser eller klasser eller generasjoner. Solidaritet skaper fred. Det bekjemper fattigdom. Og det er det som må til for at vi skal sikre at kloden overlever.

Spennende. Da gleder jeg meg til å høre hva deres politikk er.

Første tema ut det er som vanlig her i Politisk Hjørne sosiale forskjeller. Hva mener Arbeiderpartiet på dette området?

Norge har siden etterkrigstiden vært kjennetegnet av et land med små forskjeller mellom folk. Men nå i de siste årene har vi sett at forskjellene øker. Det er vi selvsagt en sterk motstander av. Og en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å bygge ned forskjeller er å styrke velferdsstaten.

Ja, hva er velferdsstaten? Vil du prøve å forklare det?

Ja. Man kan se på velferdsstaten som et sikkerhetsnett som skal hindre at ingen faller gjennom. Og det nettet det må vi styrke. Og det vil i praksis si at staten må bidra med gode ordninger som alle får tilgang til når de trenger det. Det kan være hvis man er arbeidsledig at man er sikret en inntekt likevel. Det kan være at man får barnetrygd, altså man får en sum penger når barna er små sånn at man kjøpe nødvendige ting til barna.

Du sa at dere er motstandere av sosiale forskjeller. Kan du forklare litt hva tanken er der? Hvorfor er sosiale forskjeller et problem?

Sosiale forskjeller er et problem fordi det bidrar til at vi får en mindre fellesskapsfølelse. At man kan få en stor friksjon blant befolkningen, der noen føler at andre stikker av med hele kaken mens man selv sitter igjen med smuler. Vi heter Arbeiderpartiet, og for oss så er arbeid, det å kunne ha en jobb sånn at man tjener en lønn, det er det viktigste som skal til for å hindre sosiale ulikhet.

Neste punkt jeg vil spørre om det er helsepolitikk. Det henger kanskje litt sammen med hva dere mener på sosiale forskjeller, eller?

Ja, det gjør det absolutt. Fordi at vi mener at helsetjenestene i Norge de skal være offentlige, de skal være styrt av fellesskapet og man finansierer de, altså man betaler for de, over det man betaler i skatt. Det er også… En sånn helsepolitikk er også et forsvar mot økte forskjeller.

Hvordan da?

Det viktige for oss er at alle uansett hvor de bor i Norge, eller hvor mye de tjener, skal få like gode helsehjelp. Da må vi ikke bygge opp et privatisert tilbud der de som kan betale for det får tilgang til de beste helsetjenestene. Derfor må det offentlige, altså staten, sikre at det er gode helsetjenester på de offentlige sykehusene, og at man ikke betaler for å få en operasjon.

Men noen ville jo kanskje lurt på at hvis jeg har pengene, hvorfor får jeg ikke lov til å betale for bedre helsetjenester da?

Fordi at vi har en knapphet, altså det vil si at antallet leger og sykepleiere er begrenset. Og det er det offentlige som betaler for utdannelsen deres her i Norge. Da synes vi det blir feil hvis de bruker sin arbeidskraft til å jobbe for de som kan betale for det fremfor å jobbe for de som trenger det.

Da har vi kommet til tema nummer tre, nemlig skatt. Hva er Arbeiderpartiets politikk her?

Bakgrunnen for at vi betaler skatt er jo at man skal få noe igjen for det. Jeg har tidligere sagt at velferdsstaten er et spleiselag. Det betyr at alle er med og betaler. Grunnleggende for Arbeiderpartiet når det gjelder skatt er at de som tjener mest må betale mer skatt, mens de som tjener mindre også betaler mindre skatt.

Hvis jeg 600 000 i året. Hvordan vil jeg merke Arbeiderpartiet sin skattepolitikk? Får jeg høyere skatt eller lavere skatt?

Nei. Med den inntekten så vil du få lavere skatt med Arbeiderpartiet sin skattepolitikk. Vi mener at de som tjener mest i dag under dagens regjering (for) betaler for lite i skatt. Så de rike må betale mer i skatt, mens de med vanlige inntekter må betale mindre.

Du sa vanlig inntekt. Hva er vanlig inntekt?

Snittlønnen i Norge er vel kanskje på en 4-500 000, og vi mener at (alle med) de som tjener under 750 000 per år skal betale mindre skatt. Mens de som tjener over 750 000 skal betale mer. Og det vil si at åtte av ti i Norge som går i jobb skal betale lavere skatt på inntekten sin med Arbeiderpartiet i regjering.

Det høres ut som noe man kaller yte etter evne, få etter behov. Er det riktig?

Ja, det stemmer. Helt korrekt. Det er sånn vi vil finansiere en sterk velferdsstat der alle er med og bidrar. Som du sier: yte etter evne, få etter behov.

Så beveger vi oss videre til klima og miljø. Hva tenker Arbeiderpartiet her?

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den største trusselen mot livsgrunnlaget på jorden. Arbeiderpartiet mener, selvsagt, at vi skal derfor nå våre klimamål. I tillegg så må vi få til en klimapolitikk som er rettferdig, der vi kutter i utslippene, men at vi skaper jobber og som ikke rammer de svakeste i samfunnet.

Hvordan har dere tenkt til å gjøre det?

Det må vi gjøre sammen med alle. Og det viktigste for å skape en rettferdig klimapolitikk er at vi må få hele samfunnet med oss på endringene. Og det må vi forene alt fra klimastreikende skolebarn til besteforeldrenes klimaaksjon, sammen med de som i dag har jobber innen olje og gass som kanskje nå føler at de blir skyteskive for alt som er galt med klimapolitikken. Vi må ta denne bekymringen på alvor og trygge de på at vi trenger deres arbeidskraft når vi skal omstille arbeidsplassene til å bli klimavennlige. Klarer vi å skape den tryggheten er også folk mer villig til å komme med konstruktive og gode løsninger, fremfor at det blir en debatt for eller mot. Fordi dette er en debatt som vi ikke kan være mot, men vi må skape en forståelse for hvorfor alle skal være med.

Vi har jo for eksempel oljenæringen. Altså Norge er og har blitt rike på olje og gass, blant annet. Hva tenker du vi… Hvordan tenker du at denne omstillingen kan være? Jeg lurer automatisk på: hva skal vi leve av etter oljen?

Ja. Grunnen til at vi har blitt rike under oljen er to ting. Det ene er jo at oljen har kommet hele Norge, hele samfunnet til gode. Og det andre er at vi har utviklet verdensledende teknologi. Vi har masse gode ingeniører og fagarbeidere som er utrolig flinke og kreative. Vi må ta den teknologien som brukes i oljebransjen i dag til å finne nye satsingsområder. Være seg karbonfangst. Det kan være havvind, hydrogen, batteriteknologi, grønn skipsfart og annet.

Siste punkt før du får velge hva vi skal snakke om, det er asylpolitikk. Hva mener dere her?

Vi mener at Norge selvsagt har et ansvar for å hjelpe mennesker som flykter fra krig og forfølgelse. Vi mener at asylpolitikken vår skal bygge opp under den norske modellen med små forskjeller og like muligheter. Og at vi har en tillit og et sterkt samhold. Det vil si iat vi skal både vise solidaritet med verdens flykninger, og samtidig bevare velferdsstaten og den norske modellen.

Det er mange som snakker om kvoteflyktninger.

Ja. For å kunne bevare den norske samfunnsmodellen og samtidig hjelpe mennesker på flukt, mener vi at vi løser det best gjennom å ta imot flere kvoteflyktninger. Da skaper vi også en forutsigbarhet sånn at alle landets kommuner der våre nye landsmenn skal bo vet hvor mange som kommer sånn at man kan planlegge gode tjenester utfra det sånn at man har en større forutsigbarhet og har et hjelpeapparat klart til å ta imot de nye nordmennene.

Dette høres litt ut som om det passer under ett av de tre ordene du beskrev Arbeiderpartiet med innledningsvis. Solidaritet. Tar jeg feil?

Nei, det stemmer. Vi skal vise solidaritet med alle uansett hvor man kommer fra, hvilket land man bor i. Vi skal også vise solidaritet med alle generasjoner og for Arbeiderpartiet er barnas beste det som skal være grunnleggende i alle saker som handler om asyl og innvandring. Barn på flukt er en særlig utsatt gruppe, og vi mener at Norge må være pådriver for at rettighetene til barn på flukt ivaretas. Vi vil derfor også prioritere mindreårige asylsøkere i saksbehandlingen om å få opphold i Norge.

Så er det siste punkt. Og etter Politisk Hjørne-tradisjon så er det opp til deg hva vi skal snakke om nå. Hva har du valgt?

Da vil jeg snakke om oppvekst og skole. For det er jo sånn at en god oppvekst varer livet ut. Og for Arbeiderpartiet er en god offentlig skole og lik rett til utdanning avgjørende for at alle mennesker skal ha mulighet til å utvikle seg, til å skape et godt liv, og oppnå sine mål. Vi vil ha en kunnskapsbasert skole der alle barn tas på alvor og kan lykkes. Vi vil derfor ansette flere lærere, og vi vil også innføre praktiske ferdigheter som en grunnleggende ferdighet fordi praktiske ferdigheter er kunnskap som er viktig og verdifull i seg selv.

Du sier at en god oppvekst og skolegang varer livet ut. Hvorfor velger du å ta opp nå? Er det spesielt viktig for Arbeiderpartiet?

Skolepolitikk er viktig. Alle barn i Norge skal gå på skole i kanskje tretten år, og det vil si at da må vi bruke disse årene på en god måte sånn at alle får frem sine styrker og får utviklet seg på en god måte sånn at når de er ferdig med skolen så vet de mer hva de vil gjøre med livet sitt.

Og dere vil legge mer vekt på praktisk kunnskap. Hvorfor?

Det er fordi vi, dersom vi skal se på forskjeller for eksempel mellom gutter og jenter i skolen, så er det gjerne sånn at jenter i stort lykkes bedre enn guttene. Og jeg er veldig glad for at jenter lykkes bra på skolen. Samtidig så må vi se hva vi kan gjøre for at guttene også kan lykkes på skolen. Og da tror vi at ved å vektlegge praktiske ferdigheter, så vil kanskje flere gutter, men også jenter, føle at de mestrer noe som er viktig i skolehverdagen.

Mener Arbeiderpartiet at skolepolitikk også kan brukes mot sosiale forskjeller?

Ja, helt klart så er det viktig at vi har en god offentlig skole der alle går sammen uansett hvor man kommer fra. Vi mener det er en viktig verdi i Norge at for eksempel datteren til en direktør går i samme klasse som sønnen tilt en bussjåfør. Med den gode miksen blant skoleelevene så ser man mer hvordan samfunnet henger sammen. Man blir kjent med hverandre, og man er med på å å bygge ned forskjeller. Arbeiderpartiet er imot at vi skal bygge opp mange private skoler der barn av foreldre som har råd til det kan betale for å gå. Da mister man en viktig verdi med, som det norske samfunnet har vært kjent for.

Da, Rune, var vi i mål. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom studio. Det var veldig spennende å snakke med deg.

Tusen takk for det. Og tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig gøy å være med her. Og til slutt så vil jeg bare si at dersom du mener at det nå er vanlige folk sin tur, så må du stemme på Arbeiderpartiet.

Det blir veldig spennende å si hvordan valget går til høsten. Husk at du finner alle transkripsjonene til episodene våre til srib.no. Og så ønsker vi deg en videre, og så lyttes vi neste gang.

Siste podcaster

Anbefalte artikler