Studentradioen i Bergen er opptatt av å ha et godt psykososialt miljø innad i organisasjonen. Det oppfordres til et godt ytringsklima, med lav terskel for å si ifra til sin nærmeste leder dersom det skulle være noe.

I visse situasjoner vil dette kanskje ikke være tilstrekkelig. Vi har derfor et varslingssystem, som vi oppfordrer alle våre medarbeidere til å bruke.

 

Når bør jeg varsle?

Du bør varsle dersom du opplever, er vitne til, eller mistenker kritikkverdige forhold i organisasjonen. Hva som menes med «kritikkverdige forhold» står beskrevet i arbeidsmiljøloven §2 A-1 (2):

«Med kritikkverdige forhold, menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheter eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

a) fare for liv eller helse
b) fare for klima eller miljø
c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
d) myndighetsmisbruk
e) uforsvarlig arbeidsmiljø
f) brudd på personopplysningssikkerheten»

Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=ARBEIDSMILJ%C3%98LOVEN

Dersom du opplever at situasjonen/saken du ønsker å opplyse om, ikke passer inn i arbeidsmiljølovens beskrivelse av «kritikkverdige forhold», oppfordrer vi deg likevel til å varsle.

Varsling kan skje anonymt eller ved fullt navn.

 

Varslingsprosessen

Alle Studentradioens medlemmer kan varsle både muntlig og skriftlig, på egne eller andres vegne. Muntlig varsling kan skje gjennom en samtale med tillitsvalgt, ansvarlig redaktør eller daglig leder, også per telefon. Disse telefonnumrene finner du både på srib.no under «OM SRIB», og i lokalene våre på veggen utenfor studio 1.

Skriftlig varsling skjer gjennom det elektroniske skjemaet lenger ned på siden. Når du varsler gjennom dette skjemaet, vil det bli sendt til egne e-poster spesifikt opprettet for varsling. Det er kun den/de du har valgt at skal motta varslet, som vil få denne e-posten.

Når du varsler skriftlig, kan du velge å gjøre det anonymt eller med fullt navn. Vær oppmerksom på at det vil være vanskeligere å håndtere varsler som sendes inn anonymt. Saken det varsles om, vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle den.

Dersom du har oppgitt en e-postadresse, vil du så raskt som mulig få en bekreftelse på at varslet er mottatt. Håndtering av saken blir gjort i samråd med den som varsler, uavhengig av alvorlighetsgrad.

I de fleste saker som omhandler kritikkverdige forhold, vil den som anklages ha rett til å vite om anklagen, samt få innsyn i saken og rett til å uttale seg. Den som anklages har ikke rett på å vite hvem som har varslet.

Ved varsling skal det ikke være risiko for straff eller negative reaksjoner som direkte følge av varslingen.

Alle varsler blir loggført og registrert. Det er bare den/de du varsler, og eventuelt de du ønsker å involvere, som vil ha tilgang på varslene.

 

Rolleavklaring

Varslingssaker håndteres i utgangspunktet av Studentradioens tillitsvalgt, men kan også håndteres av radioens ansvarlige redaktør eller daglige leder dersom det er å foretrekke. Alle tre har taushetsplikt i varslingssaker. Denne taushetsplikten er formelt inngått gjennom en skriftlig taushetserklæring. Tillitsvalgt, ansvarlig redaktør og daglig leder har også taushetsplikt overfor hverandre, og kan kun diskutere varsler eller andre henvendelser seg imellom dersom du har gitt tillatelse til dette.

 

Dersom du er usikker på om noe bør varsles om, har spørsmål, eller bare trenger noen å snakke med, så kan du kontakte tillitsvalgt, ansvarlig redaktør eller daglig leder på følgende e-poster:

Tillitsvalgt: tillitsvalgt@srib.no

Ansvarlig redaktør: varsling.ansvarligredaktor@srib.no

Daglig leder: varsling.dagligleder@srib.no

 

Varslingsskjema

Varsle tillitsvalgt her

Varsle ansvarlig redaktør her

Varsle daglig leder her