Her signerer du medarbeideravtalen til Studentradioen i Bergen for høstsemesteret 2023 og vårsemesteret 2024.

Signering av medarbeideravtalen med personopplysningene som forespørres er en forutsetning for medlemskap i Studentradioen i Bergen og adgang til lokalene Studentradioen disponerer i Parkveien 1. Merk: Adgang til lokalene gis for høstsemesteret og påfølgende vårsemester og fornyes ved å signere medarbeideravtalen på nytt ved begynnelsen av hvert høstsemester.

Formålet med innhenting av personopplysningene du oppgir er innrullering i Studentradioens systemer og å gi tilgang til lokalene, rapportering av anonymisert informasjon om medlemsmasse i forbindelse med søknader om produksjonsstøtte og tilskudd, og rapportering av navn ved enkelte utgifter i forbindelse med lovpålagt årlig revisjon av stiftelsen.

Opplysningene hentes inn med ditt samtykke og Studentradioen behandler kun opplysningene som oppgis under. Personopplysningene behandles konfidensielt av oss, og ikke-anonymiserte opplysninger deles kun med Universitetet i Bergens kortsenter for tilgang til lokalene og stiftelsens revisor.

Studentradioen i Bergen lagrer informasjon oppgitt her i de tre påfølgende semestrene (eventuelt to ved signering på vårsemesteret). Opplysningene slettes årlig, slik at personopplysninger slettes innen 31. desember påfølgende høstsemester.

Du har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette deg visse former for behandling. Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med personvernreglene.

Ved spørsmål eller forespørsler om egne personopplysninger kan daglig leder eller ansvarlig redaktør kontaktes på henholdsvis daglig.leder@srib.no og ansvarlig.redaktor@srib.no.


MEDARBEIDERAVTALE
I. Medarbeideren plikter å:

1. Levere et ukentlig bidrag til sitt program ved å lage innslag eller sitte i studio etter avtale med programsjef/dagsjef

2. Møte på redaksjonsmøter og å gi beskjed i god tid ved eventuelt fravær.

3. Delta på Studentradioens allmøter etter innkalling

4. Følge programsjefens instrukser og holde programsjefen løpende orientert om hva man bidrar med den enkelte uke

5. Det forventes at medarbeideren er villig til å sette av ti timer ukentlig til punktene ovenfor.

6. Arbeide innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende redaksjonelle profil, studentradioens vedtekter, Vær varsom-plakaten samt gjeldende lover og forskrifter.

7. Behandle Studentradioens eiendom og utstyr med aktsomhet. Medarbeideren plikter å levere tilbake utstyr i samme stand etter lån. Medarbeideren kan holdes erstatningsansvarlig ved uvettig bruk eller håndtering.

8. Bidra til promotering av radioen i oppstarten av hvert semester, samt på oppfordring fra redaktør eller PR-sjef distribuere Studentradioens PR-materiell

9. Bidra til øvrige ansvarsposter for programmet, som podcasting, oppdtaering av nettsaker, spissing av programprofil og promotering av programmet

10. Overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelsene om arbeidsmiljø i lokalene Studentradioen disponerer. Reglementet skal til enhver tid være synlig oppslått i Studentradioens lokaler og være tilgjengelig på internwiki. (Se Arbeidsmiljøreglementet)

11. Overtredelse av medarbeideravtalen kan ved gjentatte eller grove brudd føre til at medarbeideren blir avskjediget. Før avskjedigelse skal det konfereres med arbeidstaker og arbeidstakernes tillitsvalgte, med mindre medarbeideren selv ikke ønsker dette. Overtredelsessaker behandles i utgangspunktet av emneredaktører, tillitsvalgt og ansvarlig redaktør. Personalkonflikter som involverer ansvarlig redaktør behandles av styret.

II. Studentradioen plikter å:

1. Gi medarbeiderne grundig opplæring i bruk av reportasjeutstyr, redigering, sendingsavvikling, journalistiske metoder og Studentradioens rutiner.

2. Gi medarbeiderne kontinuerlig oppfølging blant annet i form av produsenttilbakemelding.

3. Avholde medarbeidersamtaler for samtlige medarbeidere en gang i året.

4. Holde medarbeiderne oppdatert på radioens drift og fremtidige endringer

5. Tilrettelegge for et godt sosialt miljø

6. Gi medarbeideren en skriftlig attest, idet han eller hun har overholdt bestemmelsene i medarbeideravtalen.

III. Utfyllende punkter

1. Dersom medarbeideren deltar i mer enn et program, må vedkommende bidra som fullverdig medarbeider i minst ett av disse programmene. I de øvrige programmene skal vedkommende inngå klare avtaler med programsjef og emneredaktør om bidrag.

2. Alle produksjoner og konsepter, herunder blant annet, men ikke begrenset til navn eller arrangementer som skapes i radioen er Studentradioen i Bergen sin eiendom og kan ikke brukes i andre sammenhenger hvis ikke spesiell tillatelse er gitt av ansvarlig redaktør.

Dersom medarbeidere ønsker å få rettighetene til et program, kan de som startet programmet, og der minst halvparten av disse fremdeles er aktive i programmet, søke skriftlig innen henholdsvis 15. mars og 15. september påfølgende semester. Søknaden skal vurderes av styret, og i vurderingen skal det blant annet legges særlig vekt på ansvarlig redaktørs innspill, hva som er formålstjenlig for stiftelsen og medarbeidernes interesser. Søknaden skal besvares skriftlig etter styremøtet med referat vedlagt.

3. Avtalen gjelder for medarbeideren til oppsigelse i SriB. Permisjoner kan gis etter avtale med ansvarlig redaktør.

4. Alle som har underskrevet og fulgt medarbeideravtalen, jobbet i studentradioen i minimum ett semester og betalt semesteravgift til SiB, har stemmerett på allmøter.